Vedtekter

VEDTEKTER

Vedtekter for Gvarv Turlag

 

§ 1. Gvarv Turlags formål er ved hjelp av organiserte tiltak å fremme frilufts- og turaktivitet, sommer som vinter, blant

lokalbefolkningen og i områder som ligger naturlig til lokalt.

 

§ 2. Med dette formålet vil laget være virksomt ved:

- å rydde og merke stier og løyper, bygge broer og klopper, dessuten prøve å få restaurere og disponere gamle

stølsbuer, hytter o.l. evt. bygge overnattingshytter.

- å fremme interesse for friluftsliv ved opplysning, tur- og løypeomtaler og arrangering av fellesturer, møte,

og tilstellinger

- å samarbeide med andre organ og institusjoner - offentlige eller eller frivillige - for å nå målet i § 1.

 

§ 3. Laget ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret skal bestå av lagsleder, nestleder, sekretær,

kasserer og styremedlem, som alle velges av årsmøtet. Laget skal ha revisor som også velges av årsmøtet.

 

§ 4. Styret er leder for den daglige drift av laget. For å forberede og løse spesielle oppgaver kan styret sette ned egne

utvalg. Særlig viktige saker skal avgjøres av årsmøtet, eventuelt ekstraordinært årsmøte. Årsmøte og

ekstraordinært årsmøte skal gjøres kjent med minst 3 - tre - ukers frist.

 

§ 5. Styret er vedtaksført når minst 3 styremedlemmer er til stede. Det skal føres møtebok over drøftinger og vedtak.

Vararepresentantene har møte- og talerett på styremøtene. (ikke stemmerett) Styre- og varamedlemmers

funksjonstid er 2 år, men kan gjenvelges.

 

§ 6. Hvert år innen utgangen av april holdes årsmøte som skal behandle følgende saker:

 

1. Årsmelding.

2. Revidert regnskap.

3. Fastsettelse av årskontigent

4. Behandling av innkomne forslag fra medlemmer. Forslagene må være levert styret 14 dager før årsmøtet.

5. Drøfting av drift og planer for laget i det kommende år.

6. Valg.

 

§ 7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer skjer på den måte at ved første ordinære årsmøte (i 1987) er

2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer på valg. De 3 øvrige styremedlemmene og de 2 øvrige varamedlemmer er

på valg i 1988.

Revisor velges hvert år.

En valgkomite på 3 medlemmer velges hvert år.

 

§ 8. Stemmerett for hvert medlem som er over 16 år.

 

§ 9. Endringer i lagets vedtekt må besluttes av årsmøte med vanlig flertall.

 

Styret må ha forslag til endringer i vedtekten senest 3 uker før årsmøtet. Dersom vedtektsendringene skal

behandles på årsmøtet skal styret gjøre endringsforslagene kjent på forhånd.

 

Fra Ørnenuten. Foto: Sveinung

Ved Nuttjønn. Foto: Sveinung

Ryddegjeng. Foto: Sveinung

Tur til Londalsvatne. Foto: Sveinung