Vedtekter

Gvarv Turlag


VEDTEKTER

Vedtekter for Gvarv Turlag


§ 1.  Gvarv Turlags formål er ved hjelp av organiserte tiltak å fremme frilufts- og turaktivitet, sommer som vinter, blant

        lokalbefolkningen og i områder som ligger naturlig til lokalt.


§ 2.  Med dette formålet vil laget være virksomt ved:

        -  å rydde og merke stier og løyper, bygge broer og klopper, dessuten prøve å få restaurere og disponere gamle

           stølsbuer,  hytter o.l. evt. bygge overnattingshytter.

        -  å fremme interesse for friluftsliv ved opplysning, tur- og løypeomtaler og arrangering av fellesturer, møte,

           og tilstellinger

        -  å samarbeide med andre organ og institusjoner - offentlige eller eller frivillige - for å nå målet i § 1.


§ 3.  Laget ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret skal bestå av lagsleder, nestleder, sekretær,

       kasserer og styremedlem, som alle velges av årsmøtet. Laget skal ha revisor som også velges av årsmøtet.


§ 4.  Styret er leder for den daglige drift av laget. For å forberede og løse spesielle oppgaver kan styret sette ned egne

       utvalg. Særlig viktige saker skal avgjøres av årsmøtet, eventuelt ekstraordinært årsmøte. Årsmøte og

       ekstraordinært årsmøte skal gjøres kjent med minst 3 - tre - ukers frist.


§ 5.  Styret er vedtaksført når minst 3 styremedlemmer er til stede. Det skal føres møtebok over drøftinger og vedtak.

       Vararepresentantene har møte- og talerett på styremøtene. (ikke stemmerett) Styre- og varamedlemmers

       funksjonstid er 2 år, men kan gjenvelges.


§  6.  Hvert år innen utgangen av april holdes årsmøte som skal behandle følgende saker:


          1.   Årsmelding.

          2.   Revidert regnskap.

          3.   Fastsettelse av årskontigent

          4.   Behandling av innkomne forslag fra medlemmer. Forslagene må være levert styret 14 dager før årsmøtet.

          5.   Drøfting av drift og planer for laget i det kommende år.

          6.   Valg.


§ 7.  Valg av styremedlemmer og varamedlemmer skjer på den måte at ved første ordinære årsmøte (i 1987) er

       2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer på valg. De 3 øvrige styremedlemmene og de 2 øvrige varamedlemmer er

       på valg i 1988.

       Revisor velges hvert år.

       En valgkomite på 3 medlemmer velges hvert år.


§ 8.  Stemmerett for hvert medlem som er over 16 år.


§ 9.  Endringer i lagets vedtekt må besluttes av årsmøte med vanlig flertall.


        Styret må ha forslag til endringer i vedtekten senest 3 uker før årsmøtet. Dersom vedtektsendringene skal

        behandles på årsmøtet skal styret gjøre endringsforslagene kjent på forhånd.           


Fra Ørnenuten.                Foto: Sveinung

Ved Nuttjønn.             Foto: Sveinung

Ryddegjeng.                    Foto: Sveinung

Tur til Londalsvatne.        Foto: Sveinung